Vũ Nam Hưng


- Team Leader tại Zent Software
- Former Full Stack Developer tại Tập đoàn Digital Novaon
- Former Project Leader tại BSE Corp
- Trên 4 năm kinh nghiệm lập trình Fullstack
- Trên 1 năm kinh nghiệm giảng dạy lập trình fullstack.
- Giảng viên tại Zent Coding School.