GIỚI THIỆU KHÓA HỌC


Thời lượng 27 buổi
Số lượng học viên 20 học viên

Khóa học Làm chủ PHP trong 24h là chương học học theo mô hình đổi mới của Zent Coding School. Học viên sẽ được học thông qua hình thức online tương tác trên các nền tảng học trực tuyến của Zent. 

Đây là chương trình giúp bạn nắm được tư duy về xây dựng website động kết hợp lưu trữ cơ sở dữ liệu (database) với các bài toán xử lý thực tế như quản lý bài viết, giỏ hàng, thanh toán,...

Ưu đãi khóa học

Đang cập nhật các chính sách.

Lộ trình

 Buổi 1: Tổng quan về lập trình web server với PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 2: Dữ liệu, toán tử và các cấu trúc điều khiển trong PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 3: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 4: Buổi học tương tác
02:00Buổi ôn tập
 Buổi 5: Mảng và hàm trong PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 6: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 7: Truyền dữ liệu từ client lên server trong PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 8: Buổi học tương tác
02:00Buổi ôn tập
 Buổi 9: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 10: Kỹ thuật sử dụng file upload và xây dựng hệ thống gửi mail tự động từ PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 11: Cơ sở dữ liệu MySQL
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 12: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 13: Buổi học tương tác
02:00Buổi ôn tập
 Buổi 14: Kết nối CSDL và PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 15: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 16: Lập trình hướng đối tượng trong PHP
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 17: Buổi học tương tác
02:00Buổi ôn tập
 Buổi 18: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 19: Mô hình kinh điển MVC
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 20: CRUD theo mô hình MVC
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 21: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 22: Buổi học tương tác
02:00Buổi ôn tập
 Buổi 23: Tối ưu mô hình MVC
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 24: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 25: Hoàn thiện Project cuối khóa
02:00Buổi học bình thường
 Buổi 26: Thực hành
02:00Buổi thực hành
 Buổi 27: Bảo vệ Project cuối khóa
02:00Buổi bảo vệ

Chính sách về học phí


Chọn chính sách phù hợp với bạn.

Starter

Học theo lớp


Đăng ký
Starter Features
  • Chọn cơ sở phù hợp với bạn
  • Chọn lịch học dễ dàng
  • Có buổi codecamp
  • Giảng viên trợ giảng support liên tục
  • Đăng kí sớm để được nhận chính sách giảm giá

Pro

Học 1 - 1 với giảng viên


Đăng ký
Pro Features
  • Lịch học do bạn chọn
  • Địa điểm học do bạn chọn
  • Giảng viên support liên tục
  • Giáo trình riêng

Lớp học theo cơ sở


Chọn lớp học theo cơ sở.

Đang cập nhật các lớp học.