Đàm Anh Thái


Khóa Code Base - Khóa học lập trình dành cho người mới bắt đầu.
- Trợ giảng tại Zent Coding School.