Vũ Hoài Nam


 Giảng viên khóa Trí tuệ nhân tạo, AI, Machine Learning nâng cao.

  Giảng viên tại Học viện Công nghệ Bưu Chính Viến Thông