Trần Trang Phương


 Giảng viên khóa Business Analyst.

  BA tại Zent Software