Nguyễn Thi


 Giảng viên khóa Business Analyst.

  Senior Business Analyst tại VinID - Vin Group