Phạm Thị Thu Thủy


 Giảng viên khóa PHP-MySQL, Laravel Framework, Android App.

  Project Manager tại Sam Sung SVMC