Nguyễn Công Hoan


- Trưởng dự án, Tech Lead tại VNP Group
- Trên 6 năm kinh nghiệm lập trình PHP - Laravel, các ngôn ngữ phát triển web
- Trên 5 năm kinh nghiệm phát triển và quản lý sản phẩm cho hàng triệu người dùng
- Trên 2 năm kinh nghiệm giảng dạy về lập trình.
- Giảng viên tại Zent Coding School.