Vũ Văn Thương


 Giảng viên khóa Code Base, PHP - MySQL, Business Analyst.

  Senior Business Analyst tại VinID - VinGroup